Ile kosztuje szczenię? How much for a puppy?

Jaka jest cena szczeniaka?(in English the text is below the Polish text)

Pozwól, że odpowiem ci kilka słów, tak, tobie, osobie która pisze e-mail, aby po prostu zapytać o cenę szczeniaka. Osobie, która dzwoni i po usłyszeniu ceny zdziwi się: „Przecież mogę kupić tańsze szczenię gdzie indziej”. Zwracam się również do ciebie, do kogoś , ktoa nie dba o papiery, bo chce „tylko pieska do kochania” (peta).

Żaden pies nie jest „tylko pieskiem do kochania” (petem).

Za każdym rasowym szczeniakiem czy psem stoi HODOWLA. Używam wielkich liter, aby odróżnić hodowcę od zwykłego „producenta“ zwierząt. Renomowany hodowca nie hoduje psów bez dokumentów, ponieważ to szkodzi jakości rasy. Rodowód to zapisy przodków, które dokumentują linię hodowlaną i pozwalają badać wszelkie możliwe problemy zdrowotne występujące w linii. Kiedy mówisz hodowcy, że nie obchodzą Cię papiery, tak naprawdę nie twierdzisz, że mniej przejmujesz się zdrowiem szczeniaka, po prostu chcesz najtańszego „towaru“, jaki możesz znaleźć! Jeśli zdecydujesz się kupić dobrej jakości szczeniaka od renomowanego hodowcy, ten hodowca jest odpowiedzialny za zdrowie każdego szczenięcia; zarówno za psy pozostające w hodowli, jak i każde szczenię, które opuściło hodowlę i trafiło do nowego domu. Ten hodowca odpuści sobie wakacje, niedosypia, a większość miejsca w jego domu została zamieniona w przestrzeń przyjazną dla jego psów. Prawdziwy hodowca pasjonat, który uwielbia to, co robi, w hodowlę wkłada całe swoje serce i duszę. Nie tylko w szczenięta, które są sprzedawane, ale także w każdego nowego opiekuna, który jest przyjmowany jako nowy członek rodziny i wraz ze szczenięciem trafia do niego uczucie, jakim hodowca darzył tego szczeniaka. Hodowcy troszczą się o szczeniaki kiedy je wychowują, leczą jeśli tego wymagają, wspomagają ich rozwój fizyczny i behawioralny. Troszczą się nadal, kiedy szczenię opuszcza bezpieczne gniazdo i trafia do nowego opiekuna. Zawsze są gotowi przyjąć szczenię z powrotem.

Hodowla to ciężka praca. Hodowca często brudzi sobie dłonie, także często wszystkimi wydzielinami, kiedy odbiera poród swojej suki. Bo o to właśnie chodzi w życiu … Pomiędzy narodzinami a śmiercią jest życie. Hodowca wykona różne testy, echa serca, zdjęcia rentgenowskie, analizy krwi, cesarskie cięcia, szczepienia, rejestruje mioty, analizuje rodowody, dokonuje odrobaczeń, chipuje szczenięta i poddaje je przeglądowi przez specjalistów.

Wreszcie hodowca WYBIERA rodzinę, która ma szczęście mieć jedno ze szczeniąt. Tak, dobrze to zrozumiałeś. Prawdziwy hodowca wybiera, komu sprzedaje, ponieważ nie zarabia na sprzedaży. Nie ma rekompensaty, która mogłaby zrównoważyć inwestycję dokonaną przez hodowcę, więc hodowca musi mieć pewność, że dopasowanie pies-człowiek jest najlepsze z możliwych. Dużo częściej mówię „nie” niż „tak”… Dobry hodowca będzie miał inne kryteria wyboru dla tych, którzy chcą kontynuować linię hodowlaną, dlaczego? Ponieważ hodowla to odpowiedzialność, to wybór stylu życia zarezerwowany TYLKO dla nielicznych oddanych osób, które chcą się jej poświęcić.

Ponieważ pies nigdy nie jest „tylko zwierzęciem do kochania”(petem), jest dziedzictwem hodowcy, najlepszym przyjacielem małego chłopca, obrońcą małych dziewczynek, terapeutą osób starszych, członkiem rodziny, czyimś całym światem !!!

Zaczerpnięto z: Eduardo Loredo Muller
Przetłumaczone na angielski przez: Angel Sophia Nogga
Zmodyfikowany dla psów przez: Amber French
Interpretacja w języku polskim: dr Joanna Zarzyńska

 

​HOW MUCH FOR A PUPPY?
Let me say a few words to you, yes you, the person who writes an email to simply ask the price. The person who calls and after hearing a price surprisedly states: “I can buy a cheaper pup elsewhere”. I also address you; the person who doesn’t care about papers because I want “just a pet”.
No dog is “just a pet”.
Behind every pure bred puppy/dog is a BREEDER. I’m using capital letters to differentiate a breeder from a pet factory or mill. A reputable breeder does not breed dogs without papers, that does not protect the integrity of the breed. Registration (papers) are records of lineage that document bloodline and allow one to research any possible health issues present in the lineage. When you tell a Breeder you don’t care about papers what you’re really telling them is you couldn’t care less about the health of the puppy you just want the cheapest thing you can find! When you select to buy a puppy from a reputable and quality breeder, this breeder is responsible for the health of every pup ; both dogs owned and every pup they’ve sold for its lifetime. This breeder will skip holidays, miss sleeping, and most of their personal house space has been turned into space for their dogs . The truly passionate breeder who loves what they breed, puts their whole heart and soul into it. Not only in puppies that are sold, but also in each client who owns a piece of their heart and now is a member of their extended family. This does not take into account any puppy/dog who might get sick or need extra help to thrive. Breeders worry about their babies after they leave and will take one back without question.
A breeder will get their hands dirty, often covered in everything accompanied with birthing. Because that’s what life is about…In the middle of birth and death is life. The wheel that keeps turning. A breeder will do tests, echos, xrays, analysis, emergency c sections, vaccinations, register litters, research pedigrees, deworm, as well as microchip their puppies and get them evaluated by specialists.
Last but by no means least, a breeder CHOOSES the family lucky enough to have one of their puppies. Yes, you read that right. A true breeder chooses who they sell to because they are not making money off the sale. There is no compensation that can offset the investment a Breeder has made so they need to be confident its the right fit. Many times saying more no’s then yes…A good Breeder will have different criteria for those wanting to carry on their bloodline, why? Because breeding is not a responsibility to ever be taken lightly, it’s a lifestyle choice set aside for ONLY the few devoted people willing to sacrifice.
Because a dog is never “just a pet” it’s the Breeder’s legacy, a little boy’s best friend, a little girls protector, an elderly persons therapy, a member of the family, someone’s whole world!!!
Written in part by: Sr. Eduardo Loredo Muller
Translated into English by: Angel Sophia Nogga
Modified for dogs by: Amber French