12.07.2019 IDS Sarvar Hungary

Judge N.Sedikh Ru

Fidorka Temperance Star st.Martin CAC,CACIB ,BOB